Modulbransch på frammarsch

Modulbransch på frammarsch

den 02 maj 2012

Marknaden för modulbaserade byggnader har en positiv utveckling. Vi tog tempen på branschen genom att ställa fem frågor till aktörerna.


AV BJÖRN ASPLIND

1. Vilken typ av modulbyggnader har ni? Exempelvis stationära, mobila, trä, betong?
2. Hur ser ni på framtiden för modulbyggnationer?
3. Vad är det avgörande valet för era kunder då de väljer modulbyggnader kontra platsbyggt?
4. Vad anser ni vara den största utmaningen för modulbranschen framöver?
5. Vad är de största fördomarna som finns gentemot modulbyggnationer idag?


Cramo Instant AB, marknadschef Stefan Westin:

Cramo Instant AB:s modulflotta har flera modulserier med huvudsaklig inriktning mot kontor samt utbildning i form av skola/förskola. Varje kund kräver olika funktionslösningar, därför är våra olika serier anpassade för att kunna möta alla olika krav något vi lärt oss under de 25 års erfarenhet vi har i branschen. Modulerna är uppbyggda av trä och förstärkta med stål för bästa hållfastighet. Cramo ser en stor efterfrågan inom branschen för flyttbara lokaler, särskilt för energisnåla flyttbara lokaler.
? Vi är stolta att vara den första leverantören med en serietillverkad modulserie C100 med ett vattenburet golvvärmesystem. Kunden väljer för respektive projekt bästa möjliga energikälla, fjärrvärme, berg-luft/vatten värmepump eller flispanna. Allt kan kompletteras med solfångare. Denna serie har även koldioxidstyrd ventilation, närvarostyrd belysning och dimensionerade bjälklag och väggar så att energiförbrukningen kommer ner till under passivhusnivå. Detta har lovordats av marknaden. Nu får våra kunder förutom tidsaspekten och flexibiliteten även en bästa arbetsmiljö, en minskad global miljöpåverkan samt minskade energikostnader på fördelssidan.
? En utmaning modulbranschen står inför är att kunna möta samhällets krav på energiförbrukning, vi uppfyller nu med goda marginaler dagens normer och krav. En av fördomarna med modulpaviljonger sägs vara att ?moduler? är kalla och dragiga men jag vill påstå att med våra tekniska innovationer, står vi oss mycket starka i jämförelse med dagens platsbyggda lösningar.

1. Cramo Instant AB har flyttbara lokaler för uthyrning.
2. Framtidens uthyrningsmoduler är energisnåla och funktionsanpassade.
3. Mycket snabbt en flexibel funktionell lokal på platsen där den behövs.
4. Uppfylla samhällets krav gällande byggregler och energiåtgång.
5. Att alla moduler är dragiga och kalla, samt inte motsvarar dagens ställda krav på funktionalitet.

Woodcon Ab, vd Ingemar Andersson:

1. Vi tillverkar både egna och helt kundanpassade moduler för användning som skolor, förskolor, kontor och bostäder.  Stommen är träreglar och fasadmaterial och annat material kan varieras. Byggnaderna användes företrädesvis för mobilt ändamål.

2. Att bygga med moduler hör framtiden till och är ett steg på vägen mot ett mer industriellt byggande.

3. För vår del är det möjligheten att enkelt flytta byggnaderna  -  mobiliteten.

4. Att öka kännedomen om de stora fördelarna med modulbyggnader och industriellt byggande.

5. Okunnighet om vilka krav som gäller för modulbyggnader  - ordet ?barack? har dålig klang och hänger kvar sedan gammalt.


Swedish Modules AB, vd Christer Johansson:

1. Vi producerar moduler byggda helt i stål, i trä eller i en kombination av stål och trä. De moduler som är byggda helt i stål är i första hand avsedda för off-shore industrin, läkemedelsindustrin och sjukvården. Vi producerar även enheter i stål för installation av olika typer av utrustning inom områden som exempelvis IT, telekom, infrastruktur och energi samt 40 fot sjöcontainrar för boende, kontor och andra typer av offentliga lokaler.

2. Mycket positiv, inte minst med tanke på den allt större efterfrågan på hållbart byggande, torr produktion, kortare ledtider och flexibla lösningar.  

3. Kortad ledtid, hög färdigställandegrad i fabrik, att man oftast kan lämna fasta priser samt flexibiliteten vilken konkret innebär att förändrade behov enkelt möts med att man kan flytta hel eller del av byggnad till annan plats vilket går hand i hand med ökat krav på hållbart byggande.

4. Att sprida bilden av modulär byggteknik som en smart, effektiv, ekonomisk, och säker byggteknik som kan göras estetiskt tilltalande.

5. Att det är staplade manskapsbodar, att det är temporära lösningar med ej tillfredsställande kvalitet vilket ej är korrekt.
 

MCR AB, vd Mats Johansson:

1. Eftersom vår huvudsakliga verksamhet innebär att vi erbjuder containerservice till de stora containerrederierna så är det naturligt att vi erbjuder moduler i form av ombyggda containers i olika storlekar och modeller.

2. Vi själva ser en ökad efterfrågan på våra produkter och tror att modulbyggandet kommer fortsätta öka då det går fort att bygga, är flexibelt samt kostnadseffektivt.

3. Jag tror att våra kunder väljer våra containerombyggnader för att det är flexibla, tåliga och prisvärda. Precis såsom en container är byggd att vara.

4. Jag tror att det kommer vara viktigt att fokusera lika mycket på det utseendet som på det praktiska i modulen. Folk som enbart vill ha praktiska lösningar vet att moduler är en bra lösning redan, men de som tycker att moduler är fula är potentiella kunder i framtiden.

5. Den största fördomen som finns är att alla moduler är fula. Det kan hända att många är det, men det finns även en hel del som är riktigt fräcka. Vi har till exempel byggt kökscontainers åt Stureplansgruppen som står i Vasastan under hela sommaren på deras utomhusrestaurang Gården.
 

Expandia, Jonas Wallstedt, säljare norra och mellersta Sverige:

1. Expandia hyr ut provisoriska lokallösningar i form av moduler för skolor, förskolor, kontor och omsorgsboende. Våra moduler är enbart tillverkade i trä av svenska fabriker med geografisk tradition av gammal volymhusproduktion. Våra moduler bygger i grund på en förädlad bod som växte fram i början på 80-talet. Produkterna idag håller mycket hög standard då bygglovshandläggningen inte ger några undantag för provisoriska paviljonger. Den höga standarden har givit produkten en ökad acceptans på marknaden och därmed ett fullgott alternativ till traditionella lokaler.

2. Inom det industriella segmentet så har produkten en funktion för att lösa akuta och tillfälliga behov som är mer eller mindre tidsbegränsade. Efterfrågan hänger ofta samman med konjunktursläget. Inom skola och förskola har de enskildas valmöjlighet att välja skapat stora planeringssvårigheter för kommunerna. Som jag ser det så kommer efterfrågan på våra lokaler öka ju större valfrihet individen tilldelas. Därtill kommer de ständigt pågående demografiska förändringarna som också talar för våra produkter. Kort sagt kan man säga att paviljonger fyller en stor samhällsnytta. Vi har även börjat satsa på ett nytt segment, omsorgsboende. Vi ser en svårighet för kommunerna att klara av vården för samtliga vårdkrävande när fyrtiotalisterna äntrar det stadiet. Kommunerna har ansvaret för att garantera en vårdplats för deras invånare, på samma vis som för förskolelokaler. Här kommer det att uppstå enorma behov om några år. Kort sagt så är vi mycket optimistiska om framtiden.

3. Kunden får lokalerna där de behöver dem och just för den tiden de har behov av dem. Ovissheten av tiden de behöver lokalerna samt att paviljongernas standard avseende ytskikt och installationer står sig väl mot traditionella lokaler. Många gånger har våra lokaler betydligt bättre standard än den skola eller förskola som paviljonger placeras intill.

4. Boverket måste beakta våra produkter när de formaliserar nya lagar och förordningar. De måste förstå syftet och funktionen med våra produkter och inte alltid underordna dem det traditionella byggandet. Branschen omsätter säkert runt 1,5 miljarder kronor och fyller som sagt en stor samhällsnytta. Den måste beaktas i framtida beslut avseende PBL och BBR.

5. Minnet av 70-tals baracken... Dålig luft, kalla lokaler, mörkt och "burrigt", lyhörda, fula etc. Branschen försöker tvätta bort benämningen baracker och istället använda oss av moduler eller paviljonger.
 

Flexator, marknadschef Kristian Grimsbo:

1. Flexator säljer och tillverkar byggbodar, modulsystem för korttidsuthyrning, modulbyggnader för långtidsuthyrning och permanenta byggnader byggda med modulteknik.

2. Intresset för industriellt byggande har ökat kraftigt de senaste åren, fler beställare efterfrågar en trygg och säker byggprocess. Vi får fler och fler studiebesök från kommuner (både tjänstemän och politiker) och företag som vill lära sig mer om det industriella byggandet och hur man kan sänka sina byggkostnader. I och med detta så ser vi ljust på framtiden.

3. * Tryggheten med en säker och kontrollerad produktionsprocess som sker inomhus.
* Snabbheten i byggprojektet vilket gör att omgivningen inte blir störande under längre perioder.
* Möjligheten att flytta byggnaden om behovet skulle förändras över tid.
* Ett sätt att sänka byggkostnaderna.

4. Den största utmaningen ligger i att möta de kommande kraven gällande energin som ska var genomförda till år 2020, och gradvis ökar redan nu.  

5. De fördomar som vi möter bygger oftast på okunskap om skillnaderna och möjligheterna med olika moduler. Det vill säga att man blandar ihop modulsystem för korttidsuthyrning med hus som byggs med modultekniken. I och med det så tror man också att alla moduler är uppbyggda på samma sätt och ser likadana ut. De som sätter sig in i skillnaderna blir oftast positivt överraskade om vilka möjligheter det finns.


Jörnträ, Petra Eriksson:

1. Vi gör stationära timmerhus. Vi gör även mobila timmerhus som vi inreder och gör helt klara i vår fabrik.

2. Vi har levererat mycket mobila hus till England och har till och med en special katalog med enbart ?mobohomes? för den engelska marknaden. Vi tror även att det ska få bättre genomslagskraft i Sverige.

3. Kunder som hellre väljer modulbyggnader vill ha allt klart på en gång utan att behöva smutsa ner fingrarna. Det går snabbare att bygga ihop modulerna i vår fabrik än att bygga ihop byggsatsen på tomten. Det är även säkrare att bygga inomhus för man är inte lika beroende av väder och vind.

4. Att få ut rätt pris för produkten. Kunder kan ibland ha svårt att acceptera priset för ett nyckelfärdigt hus plus transporten. De flesta väljer istället att platsbygga och göra vissa delar själv för att få ner kostnaden.

5. Tråkig design. Kunderna tror att det bara finns i utförande liknande containrar.


Pamil Modulsystem AB, Patrik Granqvist:

1. Vi tillverkar träbaserade moduler för flexibla lösningar till kontor, skolor, förskolor, personalutrymmen med mera. Största delen av vår produktion är för egen uthyrning i hela landet.

2. Ljus! Det behövs snabba, flexibla och kostnadseffektiva lösningar i vårt föränderliga samhälle.

3. * Flexibilitet, snabbhet och kostnad eftersom man inte vet hur framtiden ser ut.
* Behovssituationen förändras hela tiden inom industri och skolor.
* Genom att hyra flexibla modulbyggnader låser man varken mark eller kapital.
* Dessutom kan man placera modulbyggnaden på bästa plats, t ex i anslutning
till produktion etc, vilket kan göra den ekonomiska besparingen avsevärd.
* Samtidigt medför flexibiliteten att man både kan öka och minska ytorna på
ett mycket lätt sätt.

4. Att - precis som hela byggbranschen - fortsätta utveckla teknik, design, energi-
och miljöeffektivitet för att möta myndigheternas krav och samtidigt försöka hålla kostnaderna nere. En annan utmaning är att få kunderna att inse att hyran av ett modulkontor för industri bara utgör cirka fem procent av personalkostnaderna.

5. ?Barack?-stämpeln hänger kvar men när modulbyggnaden väl är på plats inser brukaren att kvalitén är lika bra, ibland bättre, än platsbyggda lokaler. Dessutom är modulbyggnader ofta mer yteffektiva och väldisponerade än många äldre byggnader.


Nordic Modular, vd Per Johansson:

1. Nordic Modular är en dotterkoncern inom börsnoterade Kungsleden AB. Genom dotterbolag bedriver Nordic Modular olika typer av verksamheter inriktade och tillverkning eller uthyrning av modulbyggnader. De mest kända dotterbolagen är Temporent (uthyrning) och Flexator (tillverkning).
Vår marknad är professionella kunder i Sverige, och inom uthyrning även i Norge och Danmark. Ungefär ¾ av försäljningen sker till kommuner och merparten av återstoden till storföretag. Byggnaderna används främst som verksamhetslokaler för kontor, skolor, förskolor, vård och omsorg. En mindre del av uthyrningen avser tillfälliga studentbostäder. Vi hyr ut drygt 300 studentettor fördelade på olika platser i Stockholmsområdet. De blockförhyrs av olika lärosäten för deras internationella studenter. Vi erbjuder moduler med såväl rena träkonstruktioner som med en blandning av stål- och träkonstruktioner.

2. Modulbyggande innebär en rad fördelar framför traditionella byggmetoder. Genom en industriell tillverkningsprocess under tak kan processerna effektiviseras och risken minimeras för störningar och skador p g a väder och vind. Spillet minimeras och skadlig arbetsmiljö kan undvikas. Arbetena på byggplatserna minimeras och byggtiden blir mycket kort, vilket även bidrar till att kalkylsäkerheten blir hög. Alla dessa faktorer bidrar till att byggkostnaderna blir avsevärt lägre än för traditionella byggmetoder, förutsatt att utformningen möjliggör en effektiv process. Flexators kataloghus kostar kunderna vanligen 20 á 30 procent mindre än hus byggda på traditionell generalentreprenad.

3. Modulbyggande svarar idag för en betydande andel av de småhus som byggs, men marknadsandelen inom yrkesbyggnader är fortfarande mycket liten. Ett undantag gäller Flexators förskolor som svarat för omkring en tiondel av de förskolor som byggts i Sverige under 00-talet. Med de kostnadsfördelar som modulbyggande innebär kan man förvånas över att andelen inte är större inom fler segment. Långsamt vinner modulbyggandet dock mark. Aktörerna på den konventionella byggmarknaden gör dock sitt bästa för att förhindra en sådan utveckling. Byggbranschens fragmenterade uppdelning i olika teknikområden gör att det kulturella motståndet är starkt och på mindre orter värnar man ofta om arbetstillfällen framför lägre kostnader. Dessutom går utveckling inom vissa områden mer mot styrda entreprenader än mot ökat producentinflytande/-ansvar för slutprodukten.
Kunder som önskar ett permanent hus byggt med moduler attraheras ofta av den låga och förutsägbara kostnaden. Kunder som har mer tillfälliga behov attraheras av möjligheten att hyra lokaler i nära anslutning till befintlig verksamhet.

4. En utmaning för modulproducenter som Flexator är att utveckla attraktiva standardlösningar för varierande behov i marknaden. För uthyrningsföretagen är den största utmaningen att möta ständigt förändrade byggregler. Varje gång en byggnad flyttas ska den ju prövas mot uppdaterade byggregler. Den nya PBL innebär dessutom ett administrativt regelverk som förutsätter att arbetet sker på byggarbetsplatsen och inte på fabrik eller att byggnaden redan har tillverkats några år tidigare.

5. De fördomar vi möts av är främst att modulbyggnader skulle vara hus av låg kvalitet och att gestaltningen inte kan bli estetiskt tilltalande. Verkligheten är tvärtemot att våra hus håller högre kvalitet än gängse platsbyggda hus. Gestaltningen behöver inte vara sämre, men eftersom det inte är så många arkitekter som vill rita modulhus utvecklas inte formgivningen som för andra hus. Kunder som prioriterar prisminimering framför andra värden bidrar också till att bekräfta fördomarna om tråkig design.


Ramirent, kundcenterchef Kenneth Björklund:

1. Våra mobila Maximoduler för tillfälliga etableringar är i trä. De kan anpassas för de flesta ändamål från förskolor och skolor till kontorslandskap och bostäder.

2. Det kommer alltid att finnas ett behov av tillfälliga lokaler för att klara toppar i konjunkturen. Kommuner behöver snabbt lokaler för fler förskolebarn och skolor behöver ibland evakueras på grund av renoveringar. Andra exempel är tillfälliga projektkontor och bostadsmoduler.

3. Eftersom standarden nu är så hög på våra moduler, väljer allt fler att hyra vid tillfälliga toppar istället för att binda kapital i fastigheter. Snabbheten med vilken vi ställer upp våra moduler har också betydelse, särskilt om en verksamhet hastigt behöver utrymmas.

4. Vi jobbar hårt med energibesparande åtgärder såsom isolering, ventilation med till- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning, vattenburen värme med mera, men det gäller samtidigt att få myndigheterna att inse att man inte fullt ut kan ställa samma krav på moduler som på fasta byggnationer.

5. Det finns fortfarande människor som har dåliga erfarenheter av forna tiders baracker. Modulerna som finns idag har utvecklats enormt mycket och standarden ligger nära den hos permanenta byggnader.


Swedish Operating Theatres AB, vd Ingemar Fredriksson:

1. Vårt fokus är olika typer av vårdbyggnader med höga krav på renhet och en god miljö för såväl personal som patienter. Våra enheter är gedigna konstruktioner baserat på en stålstomme som ger samma stabilitet som platsbyggt men med det modulära konceptets fördelar: snabbt att få på plats och möjliga att flytta. Eftersom våra enheter ofta byggs ihop av flera moduler är de snarast att betrakta som semi-stationära.

2. Allt talar för att marknaden bör öka eftersom de affärsmässiga fördelarna är så många och stora. Att det kan bli så märkte vi inte minst på fastighetsmässan MIPIM i Cannes där vi ställde ut och mötte stort intresse inte bara för våra egna enheter utan även för att använda byggkonceptet för kontor, bostäder, fängelser och biografer.

3. En viktig faktor är möjligheten att få högre renhet i operationsrum som innebär färre infektioner och minskad antibiotikaanvändning. Vi ser också att många finner det lockande att kunna få snabb leverans samt att kunna hyra enheterna.

4. De största hindren för att anamma modulärt byggsätt är traditionellt tänkande samt att det finns för många lösningar som ser tillfälliga ut och låter tillfälliga när man kliver in i dem (det vill säga låg kvalitet på både design och byggande).

5. Att man bara kan använda det för tillfälliga behov vilket kommer sig naturligt av att det är just denna typ av enklare lösningar många aktörer erbjuder.

På bilden: Modulserien C100 från Cramo.
Foto: Cramo

ARDEX: Vad ger SP rätten att inte följa en monteringsanvisning när man testar ett tätsystem?

den 4 december 2014

Att 17 av 20 tätskikt läcker efter att SP testat har ni säkert redan läst om. ARDEX Tätsystem är inte testat. Det finns två enkla regler att följa när man ska montera ett tätsystem, oavsett vems. Ett. Följa leverantörens monteringsanvisning. Två. Aldrig byta ut en produkt som ingår i systemet. SP har vare sig följt punkt ett eller två när de utfört sina tester.

EXTRA EXTRA EXTRA Regeringen utlyser extra val

den 3 december 2014

Det blir ett nytt riksdagsval i Sverige den 22 mars 2015. Statsminister Stefan Löfven (S) kommer fram till dess inte att ta några nya initiativ till samarbete. ”Den tiden tycks vara förbi", säger han till dn.se på en presskonferens efter budgetförlusten.

REGERINGSKRISEN Löfven till DN: – Uteslutet att jag skulle sitta kvar

den 2 december 2014

Statsminister Stefan Löfven (S) ökar nu pressen på de borgerliga oppositionspartierna för att få igenom sitt budgetförslag i riksdagen. Samtidigt gör han klart att han inte tänker fortsätta regera om alliansens budget vinner med stöd av Sverigedemokraterna. Det här skriver dn.se. –?Att jag skulle sitta kvar och administrera den är uteslutet, säger Stefan Löfven till dn.se.

EXTRA: Sverigedemokraterna fäller Sveriges regering - Stefan Löfven tvingas avgå?

den 2 december 2014

Sverigedemokraterna fäller regeringen genom att rösta på Alliansens budget. Det beskedet lämnade partiet i dag vilket innebär en kris för regeringen med tre möjliga utgångar. Det här skriver bland annat TT och vlt.se.

Svenskar mest givmilda i Europa, och prylar högst upp på önskelistan

den 2 december 2014

Prylar ligger högt på svenska folkets önskelistor. En femtedel av svenskarna vill helst ha något teknikrelaterat av tomten. Det visar en undersökning som Intel har genomfört. Bland män står prylar allra högst på önskelistan – medan kvinnor hellre vill ha presentkort. Undersökningen visar också att svenskarna är mer generösa än andra européer när julklapparna ska inhandlas.

Viktiga bitar måste falla på plats på COP 20

den 27 november 2014

På måndag inleds det tjugonde partsmötet under FN:s klimatkonvention. Sedan tidigare har världens länder enats om att ta beslut om en ny global överenskommelse i Paris 2015 och som ska träda i kraft år 2020. Men för att detta avtal ska bli möjligt måste flera viktiga bitar falla på plats i Lima skriver SVT Nyheter.

Nyöppning imorgon av Åhléns i Linköping

den 26 november 2014

Nu slår portarna upp till nya Åhléns i Linköping. Varuhuset har genomgått en total renovering vilket innebär att varuhuset nu består av ett plan och erbjuder Åhléns senaste koncept inom Dam, Barn, Skönhet och Hem, samt öppnar ett eget kafé, Café Å lait, som kommer att servera genomtänkt ekologisk mat i en franskinspirerad miljö.

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning från affärsuppdateringen

den 25 november 2014

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hölls på tisdagen i Köpenhamn, inleddes med en presentation av Lars Renström, VD och koncernchef. Han talade om hur strukturella förändringar - speciellt inom energi, miljö, levnadsstandard och globalisering - fortsätter att vara högst relevanta drivkrafter även framöver.

Risk att tragedin med legionella i Portugal upprepas i Sverige

den 19 november 2014

233 personer i en förort till Portugals huvudstad Lissabon har på mindre än en vecka insjuknat i den livshotande sjukdomen legionella. 38 personer har lagts in på sjukhus för intensivvård och fem har avlidit.

Cirkulär ekonomi framtidens melodi

den 18 november 2014

Det började med Phoebuskartellen som slöts mellan de stora lamptillverkarna på 1920-talet. Sedan tog det fart på allvar med konsumismens framväxt på 1970-talet. Slit-och-släng-samhället var här. Allvarlig kritik har dock riktats mot vad forskare och andra kallar för En ohållbar köpfest. KTH-forskaren Amir Rashid och hans kollegor jobbar med ett lösning på problemet som kan kallas cirkulär ekonomi.

Mikael Hallgren vann priset som årets betongkonstruktör

den 16 november 2014

Inför 800 samhällsbyggare på Betonggalan fick Mikael Hallgren på Tyréns i torsdags ta emot priset som årets betongkonstruktör. Med motiveringen; "Mot hans avancerade konstruktionsberäkningar lutar den svenska arkitekturen."

Electrolux vann HBVs upphandlingsauktion av vitvaror

den 14 november 2014

Efter en rafflande elektronisk auktion under förmiddagen idag blev Electrolux Hemprodukter AB rangordnad etta. Elektroskandia Sverige AB blev tvåa. Från utgångsbud till slutbud sänktes det totala anbudspriset med 13 %. Avtalet har en beräknad omsättning på 2 miljarder kronor, vilket gör HBVs upphandling av vitvaror till en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar.

Stockholm tar hjälp av Sweco i satsning på smarta städer

den 5 november 2014

Stockholms stad har blivit utsedd att leda GrowSmarter, ett prestigefyllt EU-projekt som ska ge europeiska städer möjlighet att testa smarta, energieffektiva lösningar. Sweco har varit delaktiga genom hela ansökningsprocessen, som expertstöd till Stockholms stad.

Se filmen med JSB – Den moderna byggaren

den 3 november 2014

Företaget Ahlsell gör en byggsatsning i Sverige och har under våren sökt ”den moderna byggaren”. Efter intervjuer och uttagningar har JSB blivit utsedd som en av de fyra framgångsrika byggbolag som anses ligga i framkant i Sverige.

Arenastaden blir Stockholms främsta matcentrum med 22 restauranger i Mall of Scandinavia

den 3 november 2014

Ett nöjescentrum, en internationell shoppingdestination och Stockholms bästa restaurangupplevelse. När Mall of Scandinavia öppnar i september 2015 läggs den sista pusselbiten i Stockholms nyaste stadsdel Arenastaden.

Säker InsulSafe-installation med BEHÖRIG LÖSULL-certifiering

den 3 november 2014

BEHÖRIG LÖSULL är en certifiering som gör det möjligt för branschen att garantera en slutprodukt med hög kvalitet. ISOVER InsulSafe är en av de produkter som installeras av certifierade lösullsentreprenörer. En trygghet både för slutkunden och för den installatör som gör jobbet.

Skotta säkert en succé som nu går på export

den 2 november 2014

Vintern 2013-14 var måhända inte så betungande för ”snösvängen”, speciellt inte i södra Sverige. Men projektet ”Skotta säkert” som startades år 2012 har fortsatt i oförminskad takt.

Attefallshus AB tecknar samarbetsavtal med Dreams and Coffee AB

Lyssna på Dogge Doggelitos Vi älskar betong

den 18 november 2014

Tidskriften Betong presenterar nu musikvideon ”Vi älskar betong”, som uruppfördes på Betonggalan i samband med prisutdelningen av "Ung&Tung" i torsdags förra veckan. Filmen är frukten av ett unikt samarbete mellan betongbranschen, Tidskriften Betong och den folkkäre betongambassadören Dogge Doggelito.

Mimer i Västerås bygger höghus i modern industriell träteknik vid Öster Mälarstrand

den 31 oktober 2014

– På fantastiska Öster Mälarstrand bygger vi trähus i sex våningar, säger Mimers VD Anders Nordstrand. Det går snabbt och är bra för miljön i Västerås. Dessutom ökar vi konkurrensen och spänner bågen för ny, spännande träarkitektur.

Nyskapande upphandling av äldreboende i Falun

den 29 oktober 2014

Vård- och omsorgsboendet Kårebacken är det första på 20 år i Falun. Det nyskapande i projektet är upphandlingsmodellen, den snabba byggprocessen och det klimatsmarta slutresultatet. Projektet var i också i fokus för den konferens som projektet Trästad genomförde i Falun den 22-23 oktober.

Jannice Johansson i ny roll som vice vd för Tengbom

den 4 oktober 2014

Arkitektkontoret Tengbom utser Jannice Johansson (bilden) till vice vd. Jannice har arbetat i ledande befattningar inom Tengbom sedan 2008 och tillträdde den nya rollen 1 oktober.

IVA–rapport visar byggmetoders betydelse för klimatpåverkan

den 24 september 2014

Att byggnader som vi lever och bor i påverkar klimatet är känt. Uppvärmning, hushållens beteendemönster och byggnaders energiförbrukning har haft ett konstant fokus sedan byggsektorn började diskutera klimatpåverkan. Avsevärt mindre känt är att själva byggprocessen har en helt avgörande klimatbelastning - redan idag. Kanske uppemot 50 procent.

Allt fler efterfrågar passivhus på den svenska byggmarknaden

den 23 september 2014

Det moderna passivhuset finns idag uppfört på drygt 40000 platser I världen, vilket är resultatet av ett gediget pionjärarbete. Ny fönsterteknik utvecklas snabbt i Europa, vilket är en nyckelfråga när nu hus och byggnader med passivhusteknik blir allt mer etablerat i Sverige och IG Passivhus Sverige anordnade ett välbesökt seminarium i ämnet passivhusfönster på World Trade Center i Stockholm.

Hållbarhet i fokus hos AB Bostäder i Borås

den 23 september 2014

Som en del av kretsloppsstaden Borås ligger klimat- och miljöfrågor varmt om hjärtat hos AB Bostäder i Borås. Företaget arbetar med hållbarhet i fokus från hur man arbetar med sina bostadsområden och tar tillvara på sina kunders engagemang för utveckling samtidigt som man renoverar fastigheter och bygger nytt med hållbarhetstankar.

Miljösmart tvättstuga i Jönköping

den 23 september 2014

På Österängen i Jönköping har VätterHem i ett pilotprojekt under Allmännyttans energisparkampanj renoverat en tvättstuga med stor hänsyn till energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett gammalt mangelrum har också omvandlats till ett uppskattat klädbytesrum.

Ny teknik ger renässans för modernt tegelbyggande

den 23 september 2014

Många klassiska byggnader i vårt land står som aspiranter på titeln ”Sveriges förnämsta tegelbyggnad”, inte minst månghundraåriga slott, förnäma herrgårdar och påkostade kyrko–byggnader, men frågan är om inte Stockholms fantastiska Stadshus som bär arkitekten Ragnar Östbergs signum, plockar hem titeln. Nu är tegelkonstruktioner åter på frammarsch genom en snabb teknikutveckling.

Grön fasad producerar syre och renar luften

den 23 september 2014

God tid att flytta in i Stefano Boeris två trädbestyckade höghus mitt i Milano. Bosco Verticale visar att grön arkitektur kan vara mer än teknik och material. Miljötänk och förtätning samsas här i en enda arkitektonisk lösning.

Många fönsterprojekt hos Treklövern

den 23 september 2014

Treklövern Bostads AB har under senare år genomfört flera fönsterprojekt. Byte av fönster har gjorts för att spara energi och samtidigt har projekten ingått i mer eller mindre omfattande renoveringar och förnyelse av bostäderna, framförallt i bestånd från 60-talet. H-Fönstret i Lysekil har i många fall varit leverantörer av fönstren. Ibland har också monteringen ingått i H-Fönstrets åtagande.